DSC_0516

Regulamin biegu „Prześcignę raka!”

Newsy / 1 kwietnia 2014

REGULAMIN

Bieg „Prześcignę raka”

11 maja 2014r.

I. CEL IMPREZY

1) Zwiększenie świadomości mieszkanek miasta Gdańska na temat raka piersi. Uświadamianie
i szkolenie kobiet w związku z samobadaniem i samokontrolą nowotworową.

2) Popularyzacja i upowszechnianie biegania i Nordic Walking.

3) Popularyzacja zdrowego stylu życia.

3) Promocja Miasta Gdańska.

II. ORGANIZATOR

Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

III.  TERMIN i MIEJSCE IMPREZY, BIEGI, ICH DYSTANSE, GODZINY STARTÓW, TRASA BIEGU

W ramach imprezy rozegrane zostaną następujące Biegi :

1)    I   Bieg  („Dotknij piersi”) ok. 1,0 km., start: godz.  10.30.

2)    II  Bieg  ok. 3 km., start: godz. 10.45.

3)    Nordic Walking 10 minutowa lekcja pokazowa + 2 pętle, ok. 2 km.,  start: godz. 11.15.

4)    III Bieg  (Bieg Główny) ok. 10 km., start: godz. 12.15.

-  START i META: Gdańsk, Długi Targ przed Fontanną Neptuna.

- DŁUGOŚĆ TRASY:  ok. 11 km (10 x pętla o długości  1100m).

- OPIS TRASY: pętla prowadzi ulicami: Długa, Garbary, Ogarna, Powroźnicza, Długi Targ i zamyka się przy Fontannie Neptuna. Trasa płaska o przewyższeniu 0m. Podłoże: 50% asfalt, 40% płyty granitowe, 10% duża kostka granitowa.

IV.  ROZPOCZĘCIE IMPREZY

1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 10.00.

2. Centrum zawodów usytuowane będzie w namiocie przy Fontannie Neptuna.

3. Na trasie Biegu zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

4. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu.

5. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu 10 km, wynoszący 1,5 godziny. Jeżeli zawodnik nie ukończy Biegu 10 km przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 2 godzin zobowiązany jest natomiast do opuszczenia trasy Biegu Głównego.

V.  ZAPISY

1. Zapisy odbywać się będą do dnia 30 kwietnia 2014 r. (środa) do godz. 23: 59, wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: www.facebook.pl/DotknijPiersi, www.oncoteam.pl, www.maratonypolskie.pl. Zgłoszenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy dotarło do Organizatora. Zawodnik weźmie udział w zawodach, gdy opłata startowa wpłynie na podane konto do dnia 5 maja 2014 do godz. 23:59.

2. Organizator zastrzega, że w Biegu na 3 km, Marszu Nordic Walking oraz Biegu na 10 km obowiązuje limit 500 uczestników na każdy bieg. O kolejności decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto organizatora.

3. W razie problemów, wszelkie informacje można uzyskać pod adresami: www.facebook.pl/DotknijPiersi, www.oncoteam.pl oraz pod adresem e-mailowy: przescigne.raka@gmail.com.

4. Wszelkie aktualności dotyczące biegu znajdą Państwo na naszym profilu w portalu społecznościowym Facebook.

4. Zawodnicy, którzy nie dokonają zapisów w terminie, nie otrzymają numerów startowych, nie będą wpisywani na listę uczestników oraz nie zostaną www.facebook.pl/DotknijPiersisklasyfikowani.

5. Uczestnicy, którzy ukończyli Bieg 3km, Bieg 10km oraz Marsz na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

PKT 6-8 NIE DOTYCZNY UCZESTNIKÓW BIEGU NA 1 KM:

6. Pakiet startowy Biegu na 3 km oraz Marszu Nordic Walking obejmuje: numer startowy, agrafki, chip.

7. Pakiet startowy Biegu na 10 km obejmuje: numer startowy, agrafki, chip, koszulkę okolicznościową (Organizator gwarantuje dostępność rozmiaru zadeklarowanego w formularzu zgłoszeniowym uczestnikom, których opłata startowa wpłynęła do 25 kwietnia 2014 r., godz. 23:39. Po tym terminie możliwe jest przydzielenie w ramach pakietu startowego innego rozmiaru koszulki okolicznościowej).

8. Każdy zawodnik otrzyma na mecie butelkę wody oraz poczęstunek.

VI. WPISOWE

1. Opata wpisowa wynosi:

a) Na Bieg 3 km i Marsz Nordic Walking: 10 zł,

b) Na Bieg 10km: 20 zł,

c) Na Bieg 1km nie obowiązuje wpisowe.

Z opłat za Bieg 3 km, Marsz Nordic Walking, Bieg 10 km zwolnione są Panie po 50 r.ż. Nadal wymagane jest zgłoszenie na pomocą formularza.  Zamiast wpisowego należy wysłać potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową do 30 kwietnia 2014 r.

2. Opłaty należy dokonać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie:

 Link do zapisów na 10 km z wyborem rozmiaru koszulki:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1147

Link do zapisów na pozostałe dystanse:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1148

na konto:
Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne                                                                                                           
ul. Danusi 4a/8
80-244 Gdańsk

Nr konta: 47 1050 1764 1000 0022 8171 8375

3. Opłaty należy dokonać do 30 kwietnia 2014 do godz. 23:59. Opłata nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę.

Część opłaty Organizator zobowiązuję się przekazać na konto: Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

VII.   WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału
w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie  z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

2. Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które podpiszą odebranie pakietu startowego, co jednocześnie jest akceptacją regulaminu. Podczas odebrania pakietu startowego odbędzie się weryfikacja. Z tego względu niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.
W przypadku osób niepełnoletnich obowiązkowe jest oświadczenie zdolności do udziału w biegu przez przedstawiciela ustawowego.

3. Biuro zawodów będzie czynne wyłącznie 11 maja 2014 w godzinach 8.30 – 11.00. Względem osób, które zgłoszą się do biura zawodów po 11.00 Organizator zastrzega sobie prawo do niewdania pakietu startowego.

4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

5. W Biegu Głównym mogą startować zawodnicy, którzy mają ukończone w dniu Biegu 16 lat.

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

7. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Biegu Głównym osobom poruszającym się o kijkach treningowych, do nordic walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków.  Organizator może zdyskwalifikować uczestników, którzy nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej.

VIII. KLASYFIKACJA

1. W Biegu 10 km prowadzona będzie klasyfikacja w ramach następujących przedziałów wiekowych:

1)  K/ M  do 30 lat,

2)  K/ M 31-50 lat,

3)  K/M  ponad 50 lat.

IX. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

1. Po zakończeniu Biegu 3 km i Marszu Nordic Walking uczestnicy wezmą udział we wspólnym losowaniu z nagrodami – niespodziankami. W losowaniu wezmą udział tylko uczestnicy, którzy ukończą Bieg 3 km i Marsz.

 

2. Po zakończeniu Biegu 10 km zostaną wręczone nagrody za I, II, III miejsce w kategoriach:

 

1)  K/ M  do 30 lat,

2)  K/ M 31-50 lat,

3)  K/M  ponad 50 lat.

2. Po zakończeniu Biegu 10 km uczestnicy wezmą udział w losowaniu z nagrodami – niespodziankami. W losowaniu wezmą udział zawodnicy Biegu 10 km, którzy zwrócili chip pomiaru czasu na mecie.

 

X.  INNE POSTANOWIENIA 

1. Bieg Główny rozgrywany zostanie przy użyciu pomiaru czasu. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

3. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

6. Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

7. Zawodnik w czasie biegu nie może opuszczać i powracać na trasę biegu pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych zawodników. W przypadku odmowy poddania się kontroli antydopingowej, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

10. Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić  w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

12. Wyniki imprezy (Biegów) dostępne będą na stronach: www.oncoteam.pl, www.maratonypolskie.pl, www.facebook.pl/DotknijPiersi.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej